REGULAMIN
OLIMPIA FITNESS CLUB

NET TRADE Robert Lendzion
Al. Stanów Zjednoczonych 26A
03-964 Warszawa

KAŻDA OSOBA UCZESTNICZĄCA W ZAJECIACH NA TERENIE OLIMPIA FITNESS CLUB – zwanym dalej KLUBEM, JEST ZOBOWIĄZANA DO PRZESTRZEGANIA ZASAD WYMIENIONYCH PONIŻEJ.

 1. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest udostępnienie danych osobowych.
 2. Ćwiczący na własną odpowiedzialność deklarują, iż nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych do korzystania w pełni ze wszystkich maszyn i urządzeń oraz zajęć fitness. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne.
 3. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie karty klubowej z ważną opłatą, oraz wykonanie zdjęcia (w przypadku odmowy wykonania zdjęcia, prosimy o podpisanie oświadczenia deklarującego przedstawienie dowodu osobistego wraz z kartą klubową). W przypadku rezygnacji Klienta z zajęć po wykupieniu karnetu, pieniądze nie podlegają zwrotowi, /bez względu na powód/.
 4. Istnieje możliwość jednokrotnego zawieszenia 30 dniowego karnetu OPEN na okres 7 dni. W przypadku karnetów na ilość wejść jest możliwość przełożenia niewykorzystanych wejść pod warunkiem zapłaty za kolejny miesiąc przed upływem ważności obecnego abonamentu.
 5. Jednorazowe wejście dla Klubowicza oznacza wejście OPEN czyli nieograniczony czas na siłowni. W przypadku zajęć fitness, jednorazowe wejście dotyczy konkretnych zajęć z grafiku. Jeśli osoba chcąca skorzystać z jednorazowego wejścia nie posiada karty klubowej, zobowiązana jest zostawić kaucję za kluczyk w wysokości 20 PLN.
 6. Na wszystkie zajęcia fitness obowiązują zapisy oraz konieczne jest uiszczenie kaucji w wysokości 20 PLN – szczegóły w regulaminie zapisów na zajęcia fitness – http://olimpiafitness.pl/regulamin_zapisow_zajecia_fitness/.
 7. W przypadku, kiedy Ćwiczący posiada aktywny karnet ale nie ma przy sobie karty klubowej, zobowiązany jest okazać dokument tożsamości oraz zostawić kaucję za kluczyk w wysokości 20 PLN.
 8. Odstąpienie karty klubowej osobie trzeciej spowoduje jej utratę bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 9. W przypadku zgubienia karty klubowej, Ćwiczący zobowiązany jest do wykupienia jej duplikatu, którego koszt wynosi 20 PLN.
 10. Wszystkich uczestniczących w zajęciach obowiązuje ręcznik, strój sportowy wraz ze zmianą obuwia na sportowe. Brak powyższego może spowodować odmowę dopuszczenia do zajęć bez prawa do zwrotu należności za nieodbyte treningi.
 11. Ze wszystkimi problemami dotyczącymi korzystania ze sprzętu i wyposażenia klubu prosimy zgłaszać się do naszych pracowników.
 12. Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z klubu. Zabrania się palenia oraz spożywania alkoholu.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach, pozostałych salach oraz na jego terenie.
 14. Właściciel zastrzega sobie prawo do ustalania godzin i dni otwarcia klubu.
 15. Niestosowanie się do zasad oraz regulaminu wiąże się z konsekwencjami, włącznie z wydaleniem z klubu.
 16. Zgubienie lub zniszczenie opaski z kluczykiem wiąże się z karą finansową w kwocie 30 PLN.
 17. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Pan Robert Lendzion, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NET TRADE Robert Lendzion z miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 26 , z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail info@olimpiafitness.pl lub telefonem kontaktowym nr: (22) 673 87 34. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi w skutek nabycia członkostwa i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji Umowy oraz praw i roszczeń z niej wynikających. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie Umowy nie będą możliwe. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz do wydruku